one way
 • Nasze oddziały:
 • ODDZIAŁ GDYNIAul. Morska 212 A, 81-006 Gdynia
 • ODDZIAŁ GDAŃSK – LOTNISKOul. Juliusza Słowackiego 185, 80-298 Gdańsk

Regulamin strony

Regulamin wynajmu pojazdów w wypożyczalni One Way

§ 1 Definicje

 1. Wynajmujący - ANGELIKA SZEFER ONE WAY mająca siedzibę w Gdyni, przy ulicy Morskiej 212a,

posiadająca numer NIP 5862172227, świadcząca usługi wynajmu pojazdów.

 1. Najemca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna,

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Wynajmującym umowę

najmu pojazdu.

 1. Pojazd - samochód będący przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
 2. Użytkownik – osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania Pojazdem.
 3. Termin płatności – data uregulowania należności względem Wynajmującego wynikająca z umowy lub

innych dokumentów księgowych wystawionych przez Wynajmującego.

 • 2 Zawarcie umowy i akceptacja regulaminu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania Umowy, której przedmiotem jest najem pojazdu

oferowanego Najemcy przez Wynajmującego.

 1. W celu zwarcia umowy Najemca lub Użytkownik musi spełnić następujące warunki:

2.1 Posiadać ważne prawo jazdy przez minimum jeden rok.

2.2 Akceptując poniższe warunki Najemca lub Użytkownik oświadcza, iż nie został pozbawiony prawa

prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które

mogłoby doprowadzić do pozbawienia go takiego prawa.

2.3 Ukończyć dwudziesty piąty rok życia.

2.4 Okazać dwa ważne dokumenty potwierdzające jego dane personalne oraz w celu dodatkowej

weryfikacji okazać kartę bankową wystawioną na jego dane lub opłacony rachunek za media z

bieżącego okresu ze wskazaniem adresu zamieszkania. Powyższe ma zagwarantować, iż

przedstawione dane, są zgodne ze stanem faktycznym.

2.5 Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, tym samym wyrazić zgodę do skserowania

swoich dokumentów potwierdzających tożsamość.

 1. Użytkownik może podpisać umowę, tylko pod warunkiem uzyskania upoważnienia do

reprezentowania od Najemcy.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i

planowanego zwrotu Pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą

Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w

przedostatnim dniu jej trwania. Minimalny okres najmu Pojazdu wynosi 1 dzeiń.

 1. Wynajmujący zastrzega, iż podpisanie Umowy najmu pojazdu, o której mowa w ust. 1. powyżej oraz

akceptacja niniejszego regulaminu, mogą zostać dokonane przez Wynajmującego poprzez złożenie

podpisu na urządzeniu elektronicznym takim jak tablet lub palmtop lub innym urządzeniu

elektronicznym, wykorzystywanym w tym celu przez Wynajmującego. Przed zawarciem Umowy

Wynajmujący udostępni Najemcy lub Użytkownikowi możliwość zapoznania się z wzorem umowy

najmu pojazdu i regulaminem.

 • 3 Rozliczenie umowy
 1. Rozliczenie umowy najmu może nastąpić poprzez dokonanie płatności:

1.1 gotówką,

1.2 kartą płatniczą,

1.3 przelewem bankowym na konto Wynajmującego.

 1. W wyjątkowych sytuacjach pobierana jest kaucja pobierana jest wyłącznie w gotówce.
 2. Płatność za wynajem Pojazdu odbywa się z góry w całości. Należność wynikająca z umowy jest
  1. W przypadku powstania szkody na Pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu całkowitej

  likwidacji szkody.

  1. Wszystkie ceny zawarte w umowie i regulaminie, są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich

  (PLN).

  1. Należności wynikające z postanowień Umowy i wynikłe w trakcie jej trwania, o ile niniejszy regulamin

  nie stanowi inaczej, muszą zostać uregulowane w dniu zwrotu Pojazdu.

  1. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów

  Biura informacji Gospodarczej SA, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. „O udostępnianiu

  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”.

  1. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić indywidualne warunki umowy, oraz formy i terminy

  płatności.

  1. Aktualne cennik znajduje się na stornie internetowej: www.oneway.info.pl
  • 4 Konsekwencje naruszenia regulaminu
  1. W przypadku, gdy Najemca nie dotrzyma terminu płatności którejkolwiek z należnych opłat,

  Wynajmujący ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości dwukrotności

  odsetek ustawowych w skali rocznej. Za dotrzymanie terminu płatności uznaje się fakt opłacenia

  całości zobowiązania gotówką, kartą bankową lub przelewem (za dzień płatności uznaje się dzień, w

  którym należna kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Wynajmującego).

  1. Niezależnie od prawa do naliczenia odsetek Wynajmujący ma prawo do rozwiązania nierozliczonej

  Umowy oraz wszystkich innych Umów zawartych z Najemcą bez wypowiedzenia, po bezskutecznym

  upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności, nie krótszego niż 3 dni

  robocze.

  1. W przypadku rozwiązania Umowy (umów) z przyczyn wymienionych w § 4. ust. 1 niniejszego

  Regulaminu, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma

  prawo do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.

  1. W razie braku zapłaty z góry za kolejny okres najmu pojazd zostanie zdalnie unieruchomiony. Kosz

  holowania pojazdu z miejsca unieruchomienia do macierzystego oddziału wypożyczalni wynosi 3 PLN

  za każdy kilometr, licząc obie strony.

  1. Jeśli Najemca lub Użytkownik użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami

  umowy i pomimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania tychże działań, dalej użytkuje pojazd

  niezgodnie z jego przeznaczeniem lub gdy pojazd jest zaniedbywany do takiego stopnia, że jest

  narażony na utratę wartości lub uszkodzenie, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę najmu ze

  skutkiem natychmiastowym.

  • 5 Kary umowne
  1. Ustala się następujące wysokości kar:
  2. Nieprzestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i innych pojeździe – 500 PLN.
  3. Nieodebranie pojazdu bez wcześniejszego uprzedzenia Wynajmującego lub z uprzedzeniem w

  czasie krótszym niż na .... godzin przed umówionym odbiorem - 300 PLN.

  1. Używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem – (np. przewóz zwierząt, holowanie

  innych pojazdów itp.) – 1000 PLN.

  1. Demontaż części, demontaż wyposażenia pojazdu lub dokonanie przeróbek, bądź zmian w
  powiększana o kaucje w wysokości nie mniejszej niż 500,00 PLN, która zostanie zwrócona gotówką .
 3. substancji pojazdu bez zgody Wynajmującego – 2000 PLN.

  1. Za każdą dobę korzystania z pojazdu bez ważnej umowy, niezależnie od należnego za ten okres

  czynszu – 500 PLN.

  1. Proces likwidacji szkody spowodowanej przez Najemcę lub Użytkownika – 200 PLN.
  2. Utrata gwarancji na pojazd, w wyniku działania lub okoliczności leżących po stronie Najemcy

  lub Użytkownika – 2500 PLN.

  1. Skrócenie okresu najmu pojazdu przez Najemcę nie stanowi podstawy do obniżenia najmu za

  Pojazd.

  1. Brak kluczyka – równowartość dorobienia oryginalnego kluczyka w ASO.
  2. Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu lub centralnego zamka – 900 PLN.
  3. Brak lub uszkodzenie panelu radia – 1000 PLN.
  4. Brak dokumentów pojazdu – 750 PLN.
  5. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 500

  PLN/szt.

  1. Zwrot brudnego pojazdu – 50 - 100 PLN (w zależności od rodzaju pojazdu). Jeśli zajdzie

  konieczność prania tapicerki dodatkowo – 300 PLN.

  1. Brak lub uszkodzenie oryginalnego kołpaka – 80 PLN/szt.
  2. Brak lub uszkodzenie nieoryginalnego kołpaka – 40 PLN/szt.
  3. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej – 3000 PLN.
  4. Zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego pojazdu, z winy Najemcy lub

  Użytkownika – 1500 PLN.

  1. Za sporządzenie i wysłanie odpowiedzi na zapytanie ze strony Straży Granicznej, Straży

  Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych

  służb lub urzędów, wzywające do wskazania kierującego pojazdem – 550 PLN.

  1. Wyjazd zagraniczny, bez wiedzy Wynajmującego – 1500 PLN.
  2. Najemca zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność finansową za uszkodzenie pojazdu, które

  likwidator zakwalifikuje jako tzw. szkodę całkowitą, do kwoty 10000 PLN.

  1. Drobne rozcięcia i uszkodzenia – 1000 PLN.
  2. Najemca zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność finansową za uszkodzenie pojazdu (w

  zależności od jego konstrukcji) – od 2000 PLN za panel do 10000 PLN za całość.

  1. Drobne rozcięcia i naderwania pojazdu – 3000 PLN.
  2. Przewóz zwierząt bez uprzedniej zgody Wynajmującego – 500 PLN.
  3. Uszkodzenie szyb – 1000 PLN/szt.
  4. Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2000 PLN oraz koszty naprawy

  powstałych uszkodzeń, na podstawie faktur autoryzowanego serwisu wskazanego przez

  Wynajmującego.

  1. Odcięcie zapłonu – 300 PLN.
  2. Wystawienie wobec Najemcy wezwania do zapłaty po przekroczeniu terminu płatności faktury

  lub noty obciążeniowej – 100 PLN

  1. Odbiór pojazdu, który został unieruchomiony w wyniku rażącego naruszenia postanowień

  Umowy lub niniejszego regulaminu - 500 PLN oraz 3 PLN za każdy kilometr trasy dojazdu od

  miejsca odbioru pojazdu do siedziby Wynajmującego, liczony osobno za przejazd w każdą

  stronę.

  1. Zakwalifikowanie uszkodzenia Pojazdu przez likwidatora jako tzw. „szkodę całkowitą” nie

  zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty pozostałych, wymienionych w Regulaminie kar

  umownych.

  1. Kary umowne Wynajmujący udokumentuje NOTĄ OBCIĄŻENIOWĄ. Noty obciążeniowe wystawione są

  na podstawie zawartej Umowy a ich termin płatności wynosi 7 dni. Po tym terminie podlegają

  egzekucji na takich samych zasadach jak faktury wystawione na usługi i sprzedaż towaru.

  1. Naliczenie kar może nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości przez

  Wynajmującego o zaistnieniu zdarzenia, będącego podstawą do nałożenia kary.

  1. Zapłata przewidzianych w niniejszym regulaminie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • 6 Odbiór pojazdu
 1. Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu, w stanie dobrym i czystym i

zobowiązuje się oddać go w stanie niepogorszonym.

 1. Najemca lub Użytkownik potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie

umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.

 1. Najemca lub Użytkownik otrzymują pojazd z zatankowanym do określonej ilości paliwa i zobowiązują się

do zwrotu pojazdu z takim samym stanem paliwa.

 1. W chwili wydania pojazdu Najemcy lub Użytkownikowi, Najemca lub Użytkownik powinien być trzeźwy i

nie być pod wpływem środków odurzających.

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, iż w chwili wydania pojazdu Najemca lub Użytkownik jest w stanie

nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających, Wynajmujący ma prawo odmówić wydania pojazdu.

 1. W przypadku nieodebrania pojazdu przez Najemcę lub Użytkownika z przyczyn niezależnych od

Wynajmującego, Najemca poniesie opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 5 Umowy.

 • 7 Odpowiedzialność Najemcy i Użytkownika

Najemca i Użytkownik zobowiązują się do:

 1. dopilnowania, aby wynajęty pojazd był kierowany wyłącznie przez Najemcę lub Użytkownika.

Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania, bez uprzedniej

pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie

niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem;

 1. korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz

warunkami zawartej umowy;

 1. dbania o stan techniczny pojazdu, dokonywania obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniania lub

wymiany odpowiednio paliwa, płynów eksploatacyjnych, żarówek, ciśnienia w oponach, jak również

dokonywania napraw uszkodzonych kół, na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika

pojazdu;

 1. zapoznania się z terminem badania technicznego oraz ważnością polisy ubezpieczeniowej dołączonej

do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w razie konieczności odpowiednio wcześniej, zażądania od

Wynajmującego ich aktualizacji;

 1. niedokonywania w pojeździe żadnych napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie

awarii do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałej awarii;

 1. zapłacenia w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownych odszkodowań za

uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w

ramach polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy sytuacji gdy odmowa wypłaty refundacji przez

ubezpieczyciela jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę.

Sytuacje sporne są rozstrzygane sądownie;

 1. poniesienia kosztów udziału własnego w szkodzie do kwoty 10000 PLN, w przypadku uszkodzenia

pojazdu (bez naruszenia pozostałych punktów regulaminu). Zapis ten nie dotyczy szkód

zlikwidowanych z OC sprawcy;

 1. poniesienia kosztów w przypadku uszkodzenia pojazdu z naruszeniem regulaminu, na podstawie

kosztorysu naprawy oraz utraty wartości pojazdu, sporządzonego na zlecenie Wynajmującego przez 

licencjonowanego rzeczoznawcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oraz dodatkowo 500 PLN ryczałtowych kosztów sporządzenia stosownej wyceny;

 1. zawiadomienia Policji na miejscu zdarzenia, w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy pojazd

ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, w celu sporządzenia stosownego protokołu odzwierciedlającego

okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi

Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i

świadkach zaistniałego zdarzenia. Jeżeli Najemca jest sprawcą szkody i naruszył w rażący sposób

warunki regulaminu, poniesie koszt 3 PLN za każdy przejechany przez lawetę kilometr w obie strony.

W tym przypadku Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a wpłacony

przez Najemcę czynsz oraz kaucja przepadają na rzecz Wynajmującego;

 1. poniesienia odpowiedzialności finansowej za wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji pojazdu

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim;

 1. zapłaty wszelkich kar porządkowych, grzywien, mandatów, upomnień wynikających z pozostawienia

pojazdu w strefach płatnego parkowania bez uiszczenia stosownych opłat, lub w miejscach

niedozwolonych, nałożenia na Najemcę lub Użytkownika mandatów karnych za nieprzestrzeganie

obowiązujących przepisów prawa drogowego;

 1. pokrycia w całości pomniejszonego odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności powstania, szkody

zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość;

 1. pokrycia kosztów utraty pojazdu, w przypadku jego kradzieży lub przywłaszczenia wraz z dokumentami

lub z kluczami, dotyczy to również przypadków, gdy Najemca miał zgodą na podnajem pojazdu. Polisa

AC Wynajmującego nie obejmuje przywłaszczenia. Podnajem, w przypadku zgody Wynajmującego,

odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Najemcy, z którym została spisana umowa najmu;

 1. niezwłocznego przekazania policji dokumentów i kluczy oraz pokrycia kosztów udziału własnego w

wysokości do 5000 PLN, w przypadku kradzieży pojazdu;

 1. czyszczenia pojazdu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przy użyciu przeznaczonych do tego

środków i w przystosowanych do tego myjniach ręcznych;

 1. parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym, lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo

zniszczenie, w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego;

 1. uzyskania niezbędnej zgody na wyjazd zagraniczny wynajmowanym pojazdem, udzielonej przez

Wynajmującego na piśmie, pod rygorem nieważności;

 1. użytkowania wynajętego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku braku zgody, o

której mowa w pkt 17. zaistnienia awarii pojazdu zagranicą, Najemca jest zobowiązany do

natychmiastowego transportu pojazdu na plac Wynajmującego na lawecie, na własny koszt. W

przypadku gdy możliwy jest transport z wykorzystaniem lawety firmy ANGELIKA SZEFER ONE WAY, pobiera się opłatę w

wysokości 3 PLN za każdy przejechany kilometr liczone w dwie strony;

 1. przestrzegania bezwzględnego zakazu przejazdu i transportu wynajętego pojazdu poza granicę RP do

krajów nie należących do Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, iż polisa ubezpieczeniowa nie jest

skuteczna w krajach, o których mowa w pkt 18, za wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem

pojazdu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Ponadto Najemca zostanie

obciążony kosztem transportu pojazdu do miejscowości w której został wynajęty w Polsce;

 1. stawiania się w najbliższym oddziale firmy, bądź pod wskazany przez Wynajmującego adres, w celu

wykonania serwisu wymiany opon, olejów, klocków hamulcowych i innych części eksploatacyjnych.

Potrzebę wykonania serwisu należy zgłaszać przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem oraz

natychmiast po wykryciu usterki;

 1. przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w najętym pojeździe.
 • 8 Odpowiedzialność Wynajmującego
 1. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie pojazdu

w stanie umożliwiającym jego eksploatację i utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania

najmu. W razie niewywiązania się przez Wynajmującego

z tego obowiązku, Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu najmu lub w rażących przypadkach rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Wynajmujący ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji Najemcy w terminie 14 dni. Reklamacje należy

składać pisemnie w oddziale Wynajmującego lub mailowo na adres wypozyczalnia@oneway.info.pl

 1. Wynajmujący zastrzega, iż podstawienie pojazdu zastępczego w miejsce pojazdu, który uległ awarii

lub uszkodzeniu, może potrwać do 14 dni. W przypadkach szczególnych jak wystąpienie awarii na

wyspach lub w obrębie krajów Skandynawii, konieczny będzie powrót do Polski.

Wszelkie reklamacje w stosunku do zatankowanego paliwa, Najemca lub Użytkownik ma prawo zgłosić

przed upływem przejechania 5 km od wyjazdu z miejsca, w który pojazd został mu wydany.

 1. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów

o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.

 1. W szczególności Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub Użytkownika

przepisów celnych. W przypadku przemytu nielegalnych rzeczy, umowa jest natychmiast zerwana. W

przypadku obciążenia Wynajmującego za naruszenie przez Najemcę przepisów, Wynajmujący obciąży

Najemcę wszelkimi powstałymi w ten sposób kosztami, powiększonymi o 200 PLN opłaty

administracyjnej.

 • 9 Zwrot pojazdu
 1. Najemca lub Użytkownik zobowiązany jest zwrócić pojazd we wskazanym miejscu, dniu i godzinie

określonych w Umowie, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem

wydanymi przez Wynajmującego z pojazdem.

 1. Najemca lub Użytkownik zobowiązani są do zwrotu pojazdu z zatankowanym paliwem takim jaki otrzymał.

W przypadku niewykonania niniejszego obowiązku Najemca zapłaci 9,5 PLN za każdy brakujący

litr paliwa + 30 PLN opłaty manipulacyjnej.

 1. Za opóźnienie zwrotu pojazdu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 4 godzin,

pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Powyżej 4

godzin pobierana jest opłata w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu pojazdu.

 1. W przypadku braku zwrotu pojazdu w ustalonym terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się

zapłacić czynsz najmu według stawek bez limitu kilometrów, zgodnie z przyjętym cennikiem, za każdą

rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną naliczaną zgodnie

regulaminem.

 1. W przypadku gdy stan zwracanego pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca

lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez

Wynajmującego szkody.

 1. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie mienia i zostanie

zgłoszone odpowiednim organom ścigania w celu odzyskania pojazdu.

 • 10 Opłaty dodatkowe
 1. Wydanie i zwrot pojazdu w dzień powszedni poza godzinami pracy oddziału – 0 PLN.
 2. Miejsce parkingowe na prywatny pojazd Klienta w trakcie trwania umowy najmu – 0 PLN.
 3. Dodatkowy kierowca – 50 PLN.
 4. Wynajęcia fotelików dla dzieci – 0 PLN.
 5. Nawigacja satelitarna – 0 PLN.
 6. Opłata przygotowawcza – 0 PLN.
 7. Wydanie samochodu w dzień świąteczny - 50 PLN.
 8. Zwrot samochodu w dzień świąteczny - 50 PLN.
 9. Zwrot samochodu w innym oddziale ( GDYNIA , GDAŃSK) - 50 PLN.
 10. Wyjazd zagraniczny (jednorazowa opłata) - 500 PLN.
 11. Podstawienie lub odbiór auta pod wskazany adres – cena do uzgodnienia.
 12. Mycie i sprzątanie auta – 40-60 PLN w zależności od gabarytu pojazdu.
 1. Zniesienie udziału własnego w szkodzie z AC – 20,30 PLN/dzień. Wynajmujący zastrzega, iż zniesienie

udziału własnego nie obejmuje szkód wyrządzonych wewnątrz pojazdu przez Najemcę lub

Użytkownika oraz osoby trzecie przebywające w pojeździe za ich zgodą.

 • 11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Najemca i Użytkownik nieodpłatnie powierzają dane osobowe niezbędne do wykonywania Umowy

najmu pojazdów, o której mowa w § 2. ust. 1 niniejszego regulaminu.

 1. Dane osobowe udostępniane przez Najemcę i Użytkownika, przetwarzane są jedynie w celach

świadczenia usług wskazanych w umowie, o której mowa w ust. § 2. ust. 1 regulaminu, zgodnie z

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych "RODO"(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady Unii Europejskiej) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonując obowiązek informacyjny

zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, FB Maximus Sp. z o. o. wskazuje zasady przetwarzania danych

osobowych, które zostaną mu udostępnione.

 1. Administratorem danych jest Wynajmujący tj. ANGELIKA SZEFER ONE WAY mająca siedzibę w Gdyni, przy

ulicy Morskiej 212a, posiadająca numer NIP 5862172227, "Administrator".

 1. Dane osobowe udostępnione przez Najemcę i Użytkownika, przetwarzane są przez Wynajmującego w

celach: świadczenia usług w zakresie wykonywania Umowy, dokonywania płatności za usługi

świadczone przez Najemcę i Użytkownika, statystycznym, analitycznym, wykonywania pozostałych

usług przez Wynajmującego zleconych przez Najemcę i Użytkownika.

 1. Najemca i Użytkownik mają prawo dostępu do udostępnionych danych, ich aktualizacji oraz usunięcia

z bazy danych Wynajmującego.

 1. Wynajmujący w celu wykonywania działalności gospodarczej, korzysta z usług podmiotów trzecich.

Najemca i Użytkownik udostępniając dane osobowe Zleceniobiorcy, zgadza się na przekazanie

udostępnionych danych podmiotom współpracującym ze Wynajmującym, w celu realizacji

świadczonych usług w myśl niniejszej Umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Wynajmującego przez okres niezbędny do realizacji usług na

rzecz Najemcy i Użytkownika oraz później do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń

związanych z wykonywanymi usługami, natomiast w przypadku wyrażenia przez Najemcę i

Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych, powierzane dane,

wykorzystywane są do chwili cofnięcia zgody.

 1. Z praw wskazanych w niniejszym paragrafie Najemca i Użytkownik może skorzystać drogą

korespondencji pocztowej, elektronicznej, kierując korespondencję na dane teleadresowe wskazane w

komparycji.

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część nierozerwalnie związaną z Umową Najmu Samochodu.

Jego przeczytanie i zaakceptowanie przez Najemcę lub Użytkownika, potwierdzam podpisem pod

przedmiotową Umową Najmu.

 1. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń: (+48) 535 301 401


oneway
 • Angelika Szefer I. ONE WAY II. PRO - DECO
 • 81-064, Gdynia
 • ul. Morska 212 A
 • NIP: 5862172227

ONE WAY Rent a Car © 2021. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft